ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำแบบฝาเปิด โรงเรียนวัดปากลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)