ประชาสัมพันธ์สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดของสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด