กิจกรรม “ออกกำลังกาย ลดโรค เพิ่มพลังการทำงาน”

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. กลุ่มอำนวยการ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและลดเสี่ยงโรคไม่ต่ิดต่อเรื้อรัง มีบุคลากรใน สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ สพป.สมุทรสงคราม โดยมี นางสาวธัญลักษณ์ ปานอุรัง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เป็นผู้นำกิจกรรมฯ