ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม