พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้มอบหมายกลุ่มอำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบ VICEO CONFERENCE เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม