ประกาศ สพป. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 6 ชุด 6 โรงเรียน)