ประกาศ สพป. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 6 ชุด 6 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)