การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อรับนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการบริหารงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน และบรรยายพิเศษ และร่วมชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔