ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้ส่งตัวแทนบุคลากรในสังกัด พร้อมรถตกแต่งสวยงามเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายชรัส  บุญณะสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี