ประกาศ สพป. เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดบางน้อย