พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้กับครูผู้ช่วยจำนวน 37 คน โดยมีวิทยากรประกอบไปด้วย 1.นายทองเลื่อ บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม 2. นางมะลิวรรณ ศรีนา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 3. นางบุหลัน ทองเปรม ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม