ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำหนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมี นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบาย ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม