หน่วยตรวจสอบภายใน

ผลการประเมินตัวชี้วัด/การสังเคราะห์ผลการตรวจสอบ

สพฐ. โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิ อ่านต่อ...