กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา