กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายการอนุมัติเงินประจำงวด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 7 รายการ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
งานเฉลิมพระชนมพรรษา
ต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการปฏิบัติงาน การเงิน บัญชีและพัสดุในสถานศึกษา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม Bike ไอรัก ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

พิธีวันพระบิดามาตรฐานการช่างไทย

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562