กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายการอนุมัติเงินประจำงวด

รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปี พ.ศ.2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 7 รายการ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

– ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม Bike ไอรัก ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

พิธีวันพระบิดามาตรฐานการช่างไทย

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562