การประเมิน ITA62

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหารงาน

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tab Content
Tab Content
Tab Content
Tab Content
Tab Content
Tab Content

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหารเงินงบประมาณ

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tab Content
Tab Content
Tab Content
Tab Content
Tab Content
Tab Content

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหารและพัฒนำทรัพยากรบุคคล

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร

(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ

รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Tab Content

Tab Content