รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)