กลุ่มบริหารงานบุคคล

ยุติธรรม โปร่งใส เต็มใจบริการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการย้าย การโอน เปลี่ยนสายงานฯ จัดทำโดย นางปราณิศา กลิ่นประสม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

– คู่มือการวิเคราะห์และวางแผนอัตรา จัดทำโดย นางสาวเอื้อมพร นำคิด ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

– คู่มือการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ จัดทำโดย นายยงยุทธ เงี่ยมจื๊อเกล็ด ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

– คู่มือประเมินประสิทธิภาพฯสพป.สมุทรสงคราม จัดทำโดย นางสาวศรีสุดา ยอดเพ็ชร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

– คู่มือ การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ จัดทำโดย นางนิตยา หลงสวาสดิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

– คู่มือ แนวปฏิบัติระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

– คู่มือ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

– คู่มือการย้ายข้าราชการครูฯ จัดทำโดย นางณัฐมณ บุญทรง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงานสรรหาลูกจ้างพนักงานราชการ จัดทำโดย นางสมสมร ศรีสว่าง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

คู่มือสรรหาพนักงานราชการ

– คู่มืองานธุรการ จัดทำโดย นางสาวจีรภา นาคเส็ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

– รายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ จัดทำโดย นางสาวมาริสา  แก้ววันทา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

๑๔๐  หมู่ ๓  ต.ลาดใหญ่  อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม  ๗๕๐๐๐

โทร. ๐๓๔-๗๑๑๒๖๓ ต่อ ๑๐๗  โทรสาร  ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐