กลุ่มนโยบายและแผน

                 เมื่อวันที 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเก็บรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงในการจัดการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม