กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางมาลัย  ฉายศรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

>> กิจกรรม <<

วันที่ 7 เมษายน 2564
       ท่านสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบหมายให้
        น.ส.ชุติมา เปรื่องชะนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และน.ส.ศิริจันทร์ ศรีนวลนัด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่บ้านเรียนธารินันท์ เพื้อให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาฯ

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
          ท่านสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม
มอบหมายให้นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รอง ผอ.สพปสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ณ ห้องประชุมมาลามาศ

วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
          ท่านสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม
มอบหมายคระกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ออกประเมินสถานศึกษาเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า โรงเรียนวัดปากน้ำ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ และโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

>> กิจกรรม <<