กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา (Schoolmis) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา (Schoolmis) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รักษาการ1