กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

Add Your Heading Text Here

นายสุภัฏ อาลากุล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการพัฒนาคคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงาน Best Practice การจัดการศึกษาเรียนรวม และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม