กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ภาพกิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การประชุมทำความเข้าใจแนวปฏิบัติการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา