กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ผอ.สพป.สส
นายสุภัฏอาลากุล
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ กิจกรรมการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ

        วันที่ 3 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขอรับการประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ให้แก่โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 10 แห่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายจักรเพชร เทียนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์, นางสาวปุณยะฉัตร ถ้ำกลาง และ นางสาวรุจิรา ธัญญารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ท่านดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ตำบล ปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่​ 16​ ​เมษายน​2563​ เวลา 13.00 น. นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล นำคณะ​อนุกรรมการ​ออก​ติดตาม​กา​รดำเนินการตามมาตรการใน​การป้องกัน​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​ 2019​ COVlD-19​ จังหวัด​สมุทร​สงคราม​ ณ​ ตำบลปลาย​โพงพาง​ อำ​เภอ​อัมพวา​ หมู่ที่​ 4​ และหมู่ที่​ 7​ และมอบถุงยังชีพพร้อมหน้ากากอนามัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการพัฒนาคคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงาน Best Practice การจัดการศึกษาเรียนรวม และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม