กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ภาพกิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การอบรมครูพี่เลี้ยง ประจำศูนย์อบรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

การอบรมครูพี่เลี้ยง ประจำศูนย์อบรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่ยื่นอขรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา