กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


ผอ.สพป.สส

นายสุภัฏอาลากุลคู่มือปฏิบัติการรายบุคคล
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.


ปี 2561

ครั้งที่ 1/2561

ครั้งที่ 2/2561

ครั้งที่ 3/2561

ครั้งที่ 4/2561

ครั้งที่ 5/2561

ครั้งที่ 6/2561

ครั้งที่ 7/2561

ครั้งที่ 8/2561

ปี 2562

ครั้งที่ 1/2562

ครั้งที่ 2/2562

ครั้งที่ 3/2562

ครั้งที่ 4/2562

ปี 2563

ครั้งที่ 1/2563

ครั้งที่ 2/2563

กำหนดบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

หนังสือราชการ

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ กิจกรรมการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ


การประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขอรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

timeline_25631204_082333

timeline_25631204_082318

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บ้านคลองสมบ_๒๑๐๑๐๕_18

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บ้านคลองสมบ_๒๑๐๑๐๕_15

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บ้านคลองสมบ_๒๑๐๑๐๕_12

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บ้านคลองสมบ_๒๑๐๑๐๕_11

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บ้านคลองสมบ_๒๑๐๑๐๕_4

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บ้านคลองสมบ_๒๑๐๑๐๕_5

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บ้านคลองสมบ_๒๑๐๑๐๕_1

timeline_25631204_082311-1

timeline_25631204_082328


Previous
Next

        วันที่ 3 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขอรับการประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ให้แก่โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 10 แห่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายจักรเพชร เทียนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์, นางสาวปุณยะฉัตร ถ้ำกลาง และ นางสาวรุจิรา ธัญญารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


ป.6
ม.3
ป.6

ม.3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การประเมินความสามรถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


>> กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

7december2020

flyer2

09


Previous
Next

BAYU KARINA_Business Flyer Template C5 PRINT