กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสอนของพ่อ : ความเจริญในการทำงาน
"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นสำคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้
ทั้งหลักทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับใช้กระทำการทำงาน สิ่งหลัง เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับส่งเสริม ความประพฤติและการปฎิบัติงานให้ชอบให้ถูกต้องและเป็นธรรม"

ผู้บริหาร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานที่ประชุมเกี่ยวกับ หลักสูตรการพัฒนาครูเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามาเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอและเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอนตามเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 - 09.00 น. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ" ครั้งที่ 22/2562 ณ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 - 09.00 น. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ." ครั้งที่ 23/2562 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) เพื่อให้ภายในกลุ่มสะอาด

แผนที่และการเดินทาง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ตั้งอยู่บริเวณ เลขที่ 140 หมู่ที่ 3 ถนน เอกชัย ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-34711013 ต่อ 114 โทรสาร 0-34715790
http://www.skm.obec.go.th