กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสอนของพ่อ : ความเจริญในการทำงาน
"...ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นสำคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้
ทั้งหลักทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับใช้กระทำการทำงาน สิ่งหลัง เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับส่งเสริม ความประพฤติและการปฎิบัติงานให้ชอบให้ถูกต้องและเป็นธรรม"

l ลงข่าว OBEC LINE l
l ลงข่าวกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน l

I ลงข่าว ระเบียบที่เกี่ยวข้อง I

l ลงข่าวกิจกรรม l

ภาพกิจกรรม

รายละเอียด

วีดีโอ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 - 09.00 น. ณ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 - 09.00 น. ณ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

แผนที่และการเดินทาง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ตั้งอยู่บริเวณ เลขที่ 140 หมู่ที่ 3 ถนน เอกชัย ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-34711013 ต่อ 114 โทรสาร 0-34715790
http://www.skm.obec.go.th