กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ยินดีต้อนรับค่ะ

ผู้บริหาร


บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 - 09.00 น. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชม รายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ." ครั้งที่ 39/2562 ณ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 - 09.00 น. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ." ครั้งที่ 40/2562 ณ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 - 09.00 น. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ." ครั้งที่ 41/2562 ณ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
 

 

 

 

1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 2812 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 คลิ๊กดาวน์โหลด
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406/ ว 96 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 คลิ๊กดาวน์โหลด
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ ว 46 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 คลิ๊กดาวน์โหลด
4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ 923 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 คลิ๊กดาวน์โหลด
5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04216/ ว 48 เรื่อง รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ลงวันที่ 11 มกราคม 2562  คลิ๊กดาวน์โหลด
6. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน คลิ๊กดาวน์โหลด 
7. รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 คลิ๊กดาวน์โหลด
 

แผนที่และการเดินทาง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ตั้งอยู่บริเวณ เลขที่ 140 หมู่ที่ 3 ถนน เอกชัย ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-34711013 ต่อ 114 โทรสาร 0-34715790
http://www.skm.obec.go.th