กลุ่มกฎหมายและคดี

โครงสร้างบุคลากร

นางบุหลัน ทองเปรม
นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี