กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงสร้างบุคลากร
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสุภัฏ อาลากุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสุภัทรา ภมร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวลนัด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกวรรณ บุญอิ่ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวอโนชา ถิ่นกำเหนิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน