กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โครงสร้างบุคลากร

นางมาลัย  ฉายศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวปรียาภัทร์  สุวินธนไพศาล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวชุติมา  เปรื่องชะนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวภัทรนันท์ ภูจีรัง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางพัชรีวรรณ  ประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วิน

นายไอรวิน  คงประสิทธิ
นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

นางสาวิตรี  เพ็งประสิทธิพงศ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม