ผลงานของเรา

ผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2557) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2557) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

ผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

สพป.สมุทรสงคราม ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อันดับที่ 14 ใน 183 เขตพื้นที่การศึกษา

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 

เกียรติบัตรรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง (2555-2557)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ด้านการอ่าน ชั้น ป.3 

เกียรติบัตรรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ด้านการอ่าน ชั้น ป.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง (2555-2557)

ผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 

ผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

โล่รางวัลผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขัันพื้นฐาน (O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.6 

สพฐ. มอบโล่รางวัลผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อันดับที่ 8 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2556