ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน จาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

เมื่อวันที่ 19 พฤศิจกายน 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นางสาวบุปผา มากแก้ว ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมคณะ ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการตรวจสอบภายใน และแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ นางมะลิวรรณ ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสงคราม ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561