งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดสมุทรสงคราม