รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม