การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ท่านผอ.สมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ท่านรองลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม