การประชุม และการนิเทศออนไลน์

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ท่านผอ.สมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้กำหนดให้มีการประชุม และการนิเทศออนไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้
– นโยบายจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
– นโยบายจากท่านเลขาธิการ กพฐ.ดร.อัมพร พินะสา
– นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
– แนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ)
– การจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม
– การเตรียมการเปิดเรียน
– การนับเวลาเรียน – การวัดและประเมินผล – การสอบ O-NET/NT
– การอนุมัติผลการเรียน – การออกประกาศนียบัตร