การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน”