ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ของบุคลากรในสำนักงาน