การประชุมทีมหนุนเสริม (Area Team) การขับเคลื่อนโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพละมืองรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.40 น. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพละมืองรุ่นใหม่ ได้ร่วมกันประชุมทีมหนุนเสริม (Area Team) การขับเคลื่อนโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community ) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพละมืองรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม