เลื่อนการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดบางน้อย