การประชุมคณะกรรมการการนิเทศกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564