ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรีญจักรพรรดิมาลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรีญจักรพรรดิมาลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมมาลามาศ