ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม                   เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม                     ประกอบไปด้วยผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต และครูผู้รับผิดชอบด้าน ICT จำนวน 170 คน                  โดยมีวิทยากรประกอบไปด้วย 1.นางนันทวดี เทียนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 2.ว่าที ร.ต.อำนาจ อินทรสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราโมทย์ 3.นายประวัติ หอเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม  ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม