การรักษาความปลอดภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการ ได้พิจารณาจัดหากล้องวงจรปิด จำนวน ๘ ตัว ติดตั้งบริเวณรอบอาคารสำนักงาน โดยมอบหมาย นายยอดชาย  ทึนหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการติดตั้ง