ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมี นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายยอดชาย ทึนหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบาย ณ ห้องประชุมมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม