พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายยอดชาย  ทึนหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นางอารยา รุจิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VICEO CONFERENCE เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม