การประชุมชี้แจงประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมมาลามาศ