พรบ ไซเบอร์

พ.ร.บ. ไซเบอร์ คืออะไร

พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ หรือที่ทีชื่อเต็มว่าพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 ได้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเมื่อประมาณช่วงต้นปี 2562 และเป็นที่ถกเถียงว่าจะเป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือไม่ ซึ่งเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้น แต่เราจะมาดูว่า พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ คืออะไร

ผู้เขียนจะพยายามไม่เจาะไปที่ตัวมาตรา แต่จะเขียนในภาพรวม เพื่อให้อ่านได้เข้าง่าย

เปรียบเทียบคนร้ายปล้นร้านทอง แน่นอนว่าคนร้ายต้องโดนความตามประมวลกฎหมายอาญา สมมติว่าร้านทองเป็นหน่วยงานที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ ต้องมีการป้องกันอย่างสูง หากถูกปล้นจะทำให้ประเทศชาติเสียหาย รัฐบาลจึงออกกฎหมายมาอีกหนึ่งฉบับ สมมติอีกว่ากฎหมายนี้ชื่อว่ากฎหมาย A บังคับให้ร้านทองติดลูกกรง ติดกล้องวงจรปิด และให้มีมาตรการอื่น ๆ เพื่อป้องกันการปล้น หากเป็นในโลกไซเบอร์ ตัวกฎหมาย A นี่แหละ คือ พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ

ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ในอีกมุมหนึ่ง เทคโนโลยีก็ได้นำภัยเข้ามาด้วยเช่นกัน พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ มีเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการบังคับให้หน่วยงานเหล่านี้ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

พ.ร.บ. นี้บังคับใช้กับหน่วยงานใดบ้าง

พ.ร.บ. นี้บังคับใช้กับทุกหน่วยงานไหม ร้านอาหารตามสั่งที่อยู่หน้าปากซอยต้องเตรียมตัวอะไรหรือเปล่า มาตรา 49 ของ พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ ได้กำหนดลักษณะของหน่วยงานมาแบบหนึ่ง เรียกว่าหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่มีลักษณะดังนี้

1. ด้านความมั่นคงของรัฐ

2. ด้านการบริหารภาครัฐที่สำคัญ

3. ด้านการเงินการธนาคาร

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการคมนาคม

5. ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

6. ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค

7. ด้านสาธารณสุข

8. ด้านอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดเพิ่ม

คณะกรรมการใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ ไซเบอร์

1. คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรียกย่อๆ ว่า กมช. และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า National Cyber Security Committee เรียกโดยย่อว่า NCSC มีหน้าที่ กําหนด เสนอ จัดทําแผนปฏิบัติกําหนด มาตรการและแนวทางต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.

2. คณะกรรมการกํากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรียกย่อๆ ว่า กกม. มีหน้าที่ กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ และการเผชิญเหตุและนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงกําหนดระดับของภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมทั้งรายละเอียดของมาตรการป้องกัน

ที่มา : https://www.securitypitch.com/post/พ-ร-บ-ไซเบอร-ฯ-ค-ออะไร

https://bit.ly/3MS1NDb