สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ 2566

เดือนพฤษภาคม 2566 เดือนเมษายน 2566

เดือนมีนาคม 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนมกราคม 2566 เดือนธันวาคม 2565 เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนตุลาคม 2565