พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30น. นายยอดชาย ทึนหาร รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี