การประเมินผลงานเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566

  

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ดวงเดือน แก้วปุม ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายยอดชาย ทึนหาร รอง.ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการออกประเมินผลงานเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม