การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายยอดชาย ทึนหาร รอง.ผอ.สพป.สมุทรสงคราม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าสนามสอบ คณะกรรมการคุมสอบ กรรมการกลาง ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ ผู้แทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ และคณะทำงานรวมทั้งสิ้น 125 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม