โทร 034-711-013 ตามด้วยหมายเลขภายใน

110 : ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม

121 : รองยอดชาย ทึนหาร

117 : รองปิยะวุฒิ ศรีชนะ

112 : รองพิริยะ ทองมนต์

113 : หน้าห้องผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ

103 : หน่วยตรวจสอบภายใน

105 : กลุ่มกฏหมายและคดี

101 : กลุ่มอำนวยการ

งานจัดระบบบริหารสำนักงาน ITA KRS PMQA

ติดต่อ ผอ.อารยา รุจิเลิศ

งานสารบรรณ รับส่งหนังสือ My-Office

ติดต่อ คุณชาลี สายสุวรรณะ

งานอาคารสถานที่

ติดต่อ คุณชาลี สายสุวรรณะ

งานประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์

ติดต่อ คุณธราดล ณ ลำพูน

งานสวัสดิการ งานควบคุมภายใน งานยานพาหนะ

ติดต่อ คุณณีรนุช อรุณประสิทธิสุข

งานเลขานุการผู้บริหาร

ติดต่อ คุณวชิราภรณ์ ไพรวัลย์

115 : กลุ่มนโยบายและแผน

งานติดตาม

ติดต่อ ผอ.แก้วใจ จิเจริญ

งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ติดต่อ คุณพนิสา กลองชนะ

งานงบประมาณ

ติดต่อ คุณสุมนต์ หมื่นชำนาญ

งานนโยบายและแผน

ติดต่อ คุณสุลดา เงี่ยมจื๊อเกล็ด

129 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

ติดต่อ คุณกรกช กรกชงาม

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา gcode

ติดต่อ คุณกรกช กรกชงาม

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง BOBEC

ติดต่อ คุณกรกช กรกชงาม

ขออีเมล สพฐ. OBEC MAIL

ติดต่อ คุณกรกช กรกชงาม

เว็บไซต์โรงเรียน ITA school website

ติดต่อ คุณกรกช กรกชงาม

102 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งานติดตามและบริหารงบประมาณ

ติดต่อ ผอ.รัญชนา อยู่ตระกูล

งานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร

ติดต่อ คุณยอดขวัญ คุ้มครองสุข

งานเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ติดต่อ คุณเพียงเพ็ญ สังข์ทอง , คุณณัทกาญจน์ จันทรกูล

ระบบ GFMIS,e-budget

ติดต่อ คุณคิริพรรณ บุญช่วย

งานพัสดุและที่ราชพัสดุ

ติดต่อ คุณสุภาพร ประดิษฐวัฒนา

งานบำเหน็จบำนาญ

ติดต่อ คุณฐิติยา หงษ์จงพาณิช

งานรับและนำส่งเงิน และค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ คุณภริตพร จิตอนงค์

107 : กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง

ติดต่อ ผอ.นธิดา ตัจฉกานันท์ , คุณยงยุทธ เงี่ยมจื๊อเกล็ด

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ติดต่อ คุณณัฐมณ บุญทรง , คุณสมสมร ศรีสว่าง

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

ติดต่อ คุณศรีสุดา ยอดเพ็ชร

114 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

104 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา e-SAR

ติดต่อ ผอ.สุภัฏ อาลากุล

ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE

ติดต่อ ศน.กนกวรรณ บุญอิ่ม

ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม SET

ติดต่อ ศน.กนกวรรณ บุญอิ่ม

โรงเรียนสุจริต Upright School

ติดต่อ ศน.อรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์

ระบบบริหารจัดการผลการเรียน School MIS

ติดต่อ ศน.สุภัทรา ภมร

ระบบจัดการสอบ NT Access

ติดต่อ ศน.สุภัทรา ภมร

การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ vitheebuddha

ติดต่อ ศน.อรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์

108 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ระบบแจ้งเหตุ สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center

ติดต่อ คุณปรียาภัทร์  สุวินธนไพศาล , คุณอิสริยา มูลทอง

ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health HERO

ติดต่อ คุณปรียาภัทร์  สุวินธนไพศาล , คุณอิสริยา มูลทอง

ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ mi-test School

ติดต่อ คุณชุติมา  เปรื่องชะนะ

ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวัน thai School lunch,kid diary

ติดต่อ ผอ.มาลัย ฉายศรี

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน cct

ติดต่อ คุณภัทรนันท์  ภูจีรัง

ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA

ติดต่อ คุณปรียาภัทร์  สุวินธนไพศาล

ระบบทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด hr.nccd

ติดต่อ คุณปรียาภัทร์  สุวินธนไพศาล

ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา CATAS System

ติดต่อ คุณปรียาภัทร์  สุวินธนไพศาล

ระบบรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษา E-COVID 19 Report

ติดต่อ คุณอิสริยา มูลทอง

ระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน sillapa

ติดต่อ คุณภัทรนันท์  ภูจีรัง