โครงสร้างบุคลากร

นางบุหลัน ทองเปรม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี