โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสุภัฏ อาลากุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสุภัทรา ภมร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวลนัด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกวรรณ บุญอิ่ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวเพ็ญรุ่ง คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวศุภวรรณ นิลศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวอโนชา ถิ่นกำเหนิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัตติยากร หนูน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน