โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

งานธุรการ